افزایش قابلیت کنترل و مانیتورینگ داده ها

این یکی از پافزایش قابلیت کنترل و مانیتورینگ داده ها